Zajímavé aktuality

Zvednutý prst pro osoby poskytující své služby přes Airbnb či Uber

Finanční správa opakovaně hlásá, že bude postihovat osoby podnikající přes platformu Airbnb či Uber, které řádně neplní své daňové povinnosti. Osoby poskytující služby mající charakter podnikání a ekonomické činnosti (velmi zjednodušeně řečeno se jedná o soustavnou činnost za účelem dosažení zisku) přes uvedené platformy mají obdobné povinnosti jako standardní živnostníci a podnikatelé. Tyto osoby se musejí hlásit na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně, hradit příslušné zálohy a po skončení kalednářního roku svoje příjmy ze samostatné výdělečné činnosti řádně přiznat. Navíc je nutno sledovat i obrat pro účely daně z přidané hodnoty a případnou povinnost registrace k DPH.

Upozorňuji, že finanční správa má nástroje, jak se k údajům o ziscích z podnikání přes Airbnb, Uber či podobné platformy dostat. Finanční správa může se svým požadavkem oslovit přímo provozovatele uvedených platforem, finanční správy z jiných států, ale například i tuzemské banky a další poskytovatele finančních služeb. Všechny tyto subjekty mají povinnost na vyžádání infromace poskytnout. Samozřejmě nikoliv všechny, ale například banka musí na vyžádání finančnímu úřadu poskytnout údaje o jakémkoliv Vašem bankovním účtu, o zůstatcích, pohybech na něm.

Pokud potřebujete radu jak správně postupovat, či asistenci se správným nastavením Vašeho podnikání, neváhejte se na mě obrátit. 

Finanční správa sdělila, že bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka-nabyvatele

Finanční správa reagovala na nedávné rozsudky (viz předchozí aktualita), kdy NSS rozhodl, že DPH není součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí u prodávajícího v případě, že je poplatníkem. Pravidlo, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH, bude Finanční správa nově aplikovat nejen na případy, kdy je poplatníkem daně převodce (nejčastěji prodávající), ale i na případy, kdy je poplatníkem daně nabyvatel (nejčastěji kupující).
 

Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat u poplatníka převodce cenu sjednanou bez DPH

NSS nedávno judikoval, že "Za součást finančního výnosu převodce nelze považovat DPH, které bylo součástí kupní ceny převáděné nemovitosti. V rámci transakce podléhající DPH plátce daně tuto daň vybírá jako součást kupní ceny a následně ji (…) odvádí do státního rozpočtu. Hodnota DPH (…) tak není součástí finančního výnosu plátce..." V reakci na rozhodnutí NSS pak Finanční správa vydala tiskovou správu, dle které bude u daně z nabytí nemovitých věcí v případech, že poplatníkem je převodce, akceptovat cenu sjednanou bez daně z  přidané hodnoty. Má to ale několik háčků:

- musí se jednat o převod realizovaný v období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016
- poplatníkem musí být nabyvatel
- poplatník sám musí podat dodatečné daňové přiznání a o vratku nesprávně stanovené daně požádat. 
- poplatník musí dodatečné přiznání stihnout podat ve lhůtě pro stanovení daně, tj. nejpozději do tří let ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání
- zatím není vyřešena situace, kdy byl poplatníkem nabyvatel (kupující). Je otázkou, zda finanční správa dobrovolně přistoupí k narovnání podmínek pro stanovení základu daně, nebo bude muset opět rozhodnout soud

Správce daně upouští od sankcí u vybraných podání 

Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak, než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a teprve až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Bližší informace zde